“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.” web sahypasyna hoş geldiňiz!

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.”, agaç işläp bejermek enjamlaryny öndürmekde 40 ýyllyk taryhy bolan ajaýyp port şäheri bolan antantaýda ýerleşýär, ISO9001 we TUV kepillendirilýär. CE we öz-özüni dolandyrýan import we eksport hukuklaryna eýe.Indi bu kompaniýa Hytaýyň Milli Tokaý Maşynlary Assosiasiýasynyň agzasy, Hytaýyň Standartlaşdyryş Dolandyryşy Agaçlary boýunça Milli Tehniki Komitetiniň Gurluşyk agaçlary boýunça kiçi komitetiniň agzasy, Hytaýyň nusgawy bölümi bolan Şandong mebel birleşiginiň başlygynyň orunbasary; Karz kärhanasynyň sertifikat ulgamy we ýokary tehnologiýaly kärhana.

Kompaniýa elmydama gözleg we gözleg işleri bilen meşgullanýar we berk agaçlary gaýtadan işlemek üçin esasy enjamlary öndürmek bilen, ýelimlenen laminirlenen taýmer we gurluşyk agaçlaryny “Has ökde we kämil boluň” ýörelgesinde çylşyrymly umumy maksatly ýa-da ýörite enjamlar bilen üpjün etmäge bagyşlanýar. agaç kabinasy, gaty agaç mebelleri, gaty agaç gapy we penjire, gaty agaç pol, gaty agaç basgançaklar we ş.m. önümler gysgyç göteriji seriýalary, dişli degirmen barmak birikdiriji seriýalary we beýleki ýörite enjamlary öz içine alýar, kem-kemden içerde esasy orny eýeleýär önümler ýaly güýçli marka hökmünde bazar Russiýa, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Günorta Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.

“Birinji derejeli hil, çylşyrymly tehnologiýa, ýokary hilli hyzmat” amaly pelsepesinde önümi we tehniki täzelikleri kämilleşdirmäge we müşderä iň uly peýdany getirmäge çalyşarys.
Prezident we baş müdir jenap Sun uanuanguang, ähli işgärler bilen bilelikde, hemişe bize goldaw we höweslendirýän içerki we daşary ýurtly müşderilere tüýs ýürekden minnetdarlygymyzy bildirýäris we müşderini kanagatlandyrmak üçin önümiň hilini we tehniki mazmunyny öňe süreris. .

Hyzmatlarymyz

Professional agaç işläp bejermek maşynlary kompaniýasy hökmünde kompaniýamyz müşderiniň isleglerini her jikme-jik kanagatlandyrmak üçin elmydama "hünär ussatlygy, innowasiýa, kämillik we hyzmat" marka dolandyryş pelsepesine eýerdi.Biz size diňe bir ajaýyp agaç işläp bejermek enjamlary we artykmaç bahalar bilen üpjün etmän, has möhümi, täsirli hyzmatlara esaslanýan agaç işläp bejermek enjamlary çözgütlerini hödürleýäris.

Hyzmat borçnamasy

Hyzmat borçnamasy

Ulanyjynyň hilinden kanagatlanmaň, hyzmat durmaýar.Ulanyjy hakyky Hudaý kepillendirýän kanagat bolsun.

Ulanyjy profilini guruň

Ulanyjy profilini guruň

Müşderilere güýçli tehniki goldaw bermek üçin dürli ýollar bilen müşderilere yzygiderli baryp görüň, enjamlaryň işleýşine üns beriň.

Çalt jogap

Çalt jogap

Jogap bermek üçin derrew müşderileriň arz-şikaýatlaryny alanymyzdan soň, her bir meseläni çözmek üçin hökman bir gün hökman däl, müşderilerimiz bilen gyzyklanýan kompaniýamyzyň esasy ýörelgesini görkezýän müşderiler bilen aragatnaşyk saklamalydyrys.

Hyzmat gyzgyn telefon liniýasy

Hyzmat gyzgyn telefon liniýasy

Önümlerimiz we beýleki taraplarymyz hakda soraglaryňyz barmy, maňa jaň ediň.
Tel: 0535-6530223  Service mailbox: info@hhmg.cn
Habaryňyza serediň, wagtynda habarlaşarys.

Medeniýet

Iş filosofiýasy:
Öňdebaryjy innowasiýa tehnologiýasy, satuwdan soňky hyzmat modeli

Kompaniýanyň medeniýeti:
Innowasiýa we uzaklara esaslanýan bütewilik

Biziň wezipämiz:
Energiýany tygşytlaýan jemgyýet döretmek üçin sarp etmegi azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga kömek ediň
Müşderä gönükdirilen, ähli taraplaýyn hyzmat düşünjesine eýeriň, has ýokary müşderi kanagatlandyrmagyny yzarlaň
Bazary öňdebaryjy hökmünde alyň, kompaniýanyň gözleg we gözleg mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy dowam etdiriň we has ýokary marka bahasyny gözläň