“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.” web sahypasyna hoş geldiňiz!

CNC-iň artykmaç gutusy üçin işleýiş spesifikasiýasy Doly awtomatiki gidrawliki gap

(Gysgaça düşündiriş) Bazardaky umumy jübüt maşynlar, diňe A görnüşli ýeke tagtaly maşynlar we gyzgyn pressler ýaly elde ýasalan gadymy enjamlar.Iş netijeliligini ýokarlandyrmak we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak maksady bilen enjamlar yzygiderli täzelenýär.

Soňky birnäçe ýylda has köp panel öndürijileriniň ýa-da ýörite mebel zawodlarynyň täze enjamlary, esasanam awtomatiki bölüji maşynlary çalşyp başlandyklaryna göz ýetirdiňizmi?Munuň sebäbi näme?Analiz etdiňizmi?

Bazardaky adaty jübüt maşynlar, diňe A görnüşli ýeke tagtaly maşynlar we gyzgyn pressler ýaly elde ýasalan gadymy enjamlar.Iş netijeliligini ýokarlandyrmak we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak maksady bilen enjamlar yzygiderli täzelenýär.

CNC-iň doly awtomatiki gidrawlik dört taraply bölüji maşynyň öndürijilik aýratynlyklary:
1. Duýgur ekran menýusynda sazlaýyş maglumatlaryna we awtomatiki basyşa, gapylary açmak, ýapmak, gulplamak, götermek we düşürmek üçin kompýuter dolandyryşy, adam dolandyryş interfeýsi, san dolandyryş tehnologiýasy, kompýuter dolandyryşy ulanyp, ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, basyş relýef we gidrawliki silindrleriň ähli ugurlardaky basyşy Basyşy doldurmak;
2. Dürli signallar basyş datçikleri, pozisiýa datçikleri we fotoelektrik datçikleri bilen tapylýar we yzyna iýmitlenýär.Programmirläp bolýan gözegçilik ussasy we gul stansiýasy protokol aragatnaşyk maglumatlary alyş-çalşygy, oturylyşyk wagtynda gapdal basyşyň we polo positiveitel basyşyň utgaşdyrylan tizligini we wagtyny hasaplamak we gözegçilik etmek, Agajyň stres tendensiýasyna we flexural modulyna uýgunlaşmak üçin, gidrawliki basyşyň üýtgemegine gözegçilik ediň tapmanyň hil talaplaryny üpjün etmek;
3. Jiganyň iki ujundaky basyş san gözegçiligi bilen sazlanýar we iki ujundaky ýag silindrleri aralykda basyş edilýär we elmydama merkeziň basyşy bilen kesgitlenen tapawudy saklaýar, bu bolsa iki ujundaky eginlerden gaça durup biler;
4. Iş stolunyň geometrik takyklygy ýokary, tekizligi we perpendikulýarlygy onlarça ýüpegiň içinde dolandyryp bolýar, bu bolsa tapmanyň hilini hasam üpjün edýär;
5. heelim galyndysynyň ýygnanmagynyň öňüni almak we tagtanyň tekizligine täsir etmek üçin iş wagtynyň gapyrgalaryna, basyş aýaklaryna we agaç ýelimine gönüden-göni degýän beýleki böleklere ýelmeýän gorag gatlagy ulanylýar, iş wagty we arassalaýyş wagty ep-esli azalýar;
6. Jiganyň hili durnukly.Gidrawlik hereket ädimleri, hereket basyşy, basyş wagty, basyş üýtgeme aralygy we ähli işleýän ýüzleriň basyş ýelme wagty doly yzygiderli bolup biler.Jiganyň hili diňe kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.Energiýanyň ýaýramagy, işiň wagtlaýyn yza süýşürilmegi we beýleki adam faktorlary durnuksyz jiganyň hiline ýa-da partiýanyň hiliniň üýtgemegine sebäp bolan dürli ülňülere sebäp boldy;
7. Zähmet intensiwligi pes we operator el bilen işleýän klapandan we aýak klapanyna gözegçilik yzygiderliliginden we dogry geçiş wagtyna gözegçilikden dynýar.Görkezme bermek üçin düwmä sähelçe basylandan soň, erkin synlap we sazlap bilerler (zarba).Tagtanyň tekizligi, ýelimlemek ýa-da ýüklemek we düşürmek işini çynlakaý ulanmak we tapmanyň durnukly hilini üpjün etmek üçin ýeterlik wagt bolar;
8. Bejeriş we abatlamak amatly we çalt, maşyn guralynyň her hereketiniň ýerine ýetiriş prosesi degişli görkeziji çyralara eýe.

Jigsa maşynynyň işlemezinden ozal taýýarlyk işleri
1. Enjam işlemezden ozal, elektrik üpjünçiligini we howa basyşyny kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.
2. Enjamyň amal parametrleri, bar bolan amal ölçeglerine laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlamaly.
3. Enjamlary dogry ýaglaň we ýangyç guýuň.
4. Indiki işleriň göwnejaý öňe gitmegini üpjün etmezden ozal synag kesmek boýunça gowy iş ediň.

Awtomatiki ýokary ýygylykly enjamlaryň işleýşi
1. Işgärleriň talaplary üçin, enjamlaryň her bir bölegi we işleýiş aýratynlyklary bilen gowy taýýarlykly we tanyş bolmaly.
2. Gysgyçlary dogry ýere sazlamak üçin el bilen sazlap bolýar.
3. Işleýiş işinde bir gezek, adatdan daşary ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz ýa-da ýol öwrüp bilmeýän bolsa, enjamyň işleýşini togtatmaly we enjamyň kadaly işlemegine we işlemegine garaşmaly.
4. Tehniki iş gollanmasyna laýyklykda basyş alty howa basyşyna sazlanmalydyr, enjamyň öndürýän momenti ortaça, ýelimiň aşmagy ýa-da ýelim ýetmezçiligi üçin plastinka gulpy gaty berk bolmaly däldir.
5. Amal gutarandan soň, metbugat çarçuwasy başlangyç ýagdaýa geçýär we dolandyryş wyklýuçateli "öçürilen" ýagdaýa öwrülýär.

Aboveokardaky awtomatiki ýokary ýygylykly jigsa maşynynyň artykmaçlyklarynyň we işleýiş çäreleriniň derňewi, bilýärsiňizmi?


Iş wagty: 25-2021-nji maý