“Yantai Huanghai Woodworking Machinery Co., Ltd.” web sahypasyna hoş geldiňiz!

Göni şöhleler üçin basyň

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

1.Bu maşyn durnukly hereket tizligi, ullakan basyş we häzirem basmak bilen häsiýetlendirilýän gidrawliki ýörelgeleri kabul edýär. Iş basyşyna çäk goýup bilersiňiz, basyş ýitirilende basyş goşundysy başlar.

2. Işleýiş uzynlygy, ini we galyňlygy dürli talaplara laýyklykda düzülendir.

3. loadüklemegi ýeňilleşdirýän açyk görnüş.

Göni şöhleleri öndürmek üçin basyşy ulanmak we oduny gerekli görnüşe egmek üçin gidrawliki press ulanylyp bilner.Metbugat yzygiderli şekillendirmäge we ýarylmak ýa-da ýarylmak howpuny azaltmaga mümkinçilik berýän material boýunça deň derejede güýç ulanýar. Göni şöhle döretmek üçin agaç gidrawliki pressde iki tekiz, demir plastinanyň arasynda ýerleşdirilýär.Soňra tabaklar berkidilýär, agaja basyş edip, şekiline egilýär.Basyş ýuwaş-ýuwaşdan ulanylýar, agaç zaýalanman ýuwaş-ýuwaşdan täze görnüşe uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär. Islenýän şekil gazanylandan soň metbugat çykarylýar we agaç sowadylmagyna we täze ýagdaýda goýulmagyna rugsat berilýär.Alnan göni şöhle güýçli we çydamly bolup, ony gurluşyk taslamalarynda ulanmak üçin amatly edýär.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 / bölegi
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

   

  1. Gidrawlik ýörelgesini kabul ediň, bölmek basyşy uly, basyş deňagramlylygy;

  2. Basyşa gözegçilik ulgamy, basyş awtomatiki öwezini dolmak funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan;

  3. Gurluşyň aşagy;Anise ýüklemek we düşürmek

  4. Stoluň aşaky ýüzüne tikiş uzynlygynyň deformasiýasynyň öňüni alyp we tikişiň hilini ýokarlandyryp bilýän sazlaýjy plastinka berilýär;

  5. Yzky iş stoly, ýelimi arassalamak üçin ýelmeýän zolaklar bilen enjamlaşdyrylan;

  6. pressureokary basyşly silindr - ulanylýan materiallar we möhürler ýokary basyşly silindr, güýçli basyşa garşylyk, gowy möhürlemek, syzmazlyk boýunça işlenip düzülendir;

  7. Gidrawlik ulgamy, ýagy arassalamak we şowsuzlygy azaltmak üçin yzyna gaýdýan ýag süzgüç enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

  8. Bölüm basyşy, her bölüm özbaşdak işledilip bilner, iki bölüm hem birleşdirilip bilner

  9. Gulplaýyş enjamy, gurluşyň durnuklylygyna amatly silindr dolandyryş pin görnüşidir


 • Öňki:
 • Indiki: